معرفی سازمان

پیشترها ، دعای ورد زبان ها ، سلامت و سعادت بود ، ولی گویا با پدشرفت تکنولوژی و کمرنگ شدن مرز آن با وجود بشر، باید به این بیندیشیم اکنون انسان سوار بر تکنولوژی است یا برعکس . . .

حوزه فعالیت سازمان

نمودار عملکرد سازمان

امتیاز وفاداري

یک امتیاز

سه امتیاز

ده امتياز

بیست امتیاز

مشتری

ستاره دار

برنز

نقره

طلا

"کادونجی " : کادویی به رسم نارنجی