0

پيشترها ، دعاي ورد زبانها ، سلامت و سعادت بود ، ولي گويا با پیشرفت تكنولوژي و كمرنگ شدن مرز آن با “وجود” بشر ، بايد به اين بينديشيم اكنون انسان سوار بر تكنولوژي است يا برعكس .

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه