0

چرا ما خواب ميبينيم؟

انسانها با استفاده از تعاليم کتاب مقدس و بازپروري و يادآوري مجدد روياها، در جستجوي درک آنها بوده اند.
تا زماني که ما خواب مي بينيم، مشتاقيم که اين سوال را پاسخ دهيم “چرا ما خواب ميبينيم”. در زمانهاي کهن خواب ها به عنوان يک وحي الهي، پيامي از غيب و يا خبر بد تلقي مي شد. بعضي ها معتقدند، خوابها ناشي از ناخودآگاه ما و يا ناشي از پردازش تجربيات ما در مغز هستند. اما در حقيقت، با وجود تکنولوژي هاي مدرن امروزي، هنوز نمي دانيم که چرا خواب مي بينيم.
تئوري هاي مختلف مدرن امروزي به دنبال توضيح اين مسئله هستند که وقتي ما چشمانمان را مي بنديم و به خواب فرو ميرويم، چه اتفاقي مي افتد. هر تئوري ريشه در علوم دارد اما اساس آن بر پايه فرضيات و اعتقادات است. پيشرفت علم خواب در 60 سال گذشته با فراز و نشيبهاي زيادي مواجه شده است، و همچنان با استفاده از تکنولوژي مدرن در حال گسترش است. اگرچه در گذشته يک مبناي علمي براي پاسخ به اين سوال وجود نداشته اما در اينجا به توضيح محبوبترين نظريه هاي مدرن مرتبط با اينکه “چرا ما خواب ميبينيم” مي پردازيم.

1- نظريه تکامل
اساس نظريه تکامل اين است که ما با استفاده از روياها تمرين مي کنيم، در شرايط تهديدکننده، چگونه عمل کنيم. بسياري از روياها شامل موقعيت هاي ناراحت کننده، ترسناک و حتي خطرناک هستند. بطور مثال : شما درحال سقوط کردن از يک صخره هستيد و يا توسط يک دشمن تعقيب مي شويد.
دانشمندان دريافته اند که در طول REM SLEEP (يک نوع از خواب است که در فواصل زماني در طول شب رخ مي دهد و با حرکات سريع چشم، جنبش بدن، و نبض و تنفس مشخص مي شود) بخشي از مغز ما که مسئول تحريک براي مبارزه و يا فرار است فعال تر از بخشي از مغز ما است که مسئول فعاليت هاي حرکتي است. آنها معتقدند که اين نوع از روياها يک تمرين است براي پاسخ به شرايط مشابه آن در دنياي واقعي.

2- نظريه کارت حافظه
اگر شما تاکنون کارت حافظه دوربين خود را به کامپيوترتان متصل کرده باشيد و تمام فايل ها را از دوربين به کامپيوتر منتقل کرده باشيد، اين نظريه را که “چرا ما خواب ميبينيم” را درک خواهيد کرد. دانشمندان بر اين باورند که خواب ديدن راهي است که از طريق آن مي توانيم به مرتب سازي تصاوير، خاطرات، دانش ها و تجارب روزانه اي که در ذهنمان است بپردازيم، بطوريکه مي توانيم آنها را ذخيره و يا پاک کنيم.
طبق آزمايشاتي که بروي موش ها انجام شده است، مشاهده شده است که انها رفتارهايي را که در طول روز انجام داده اند در طول خواب نيز همان رفتارها را تکرار مي کنند.
در اصل روياها مغز ما را از پرشدن توسط اطلاعات حفظ مي کنند.

3- نظريه Defrag
مکتبهاي فکري ديگري هستند که اعتقاد دارند خواب ديدن مانند Defrag کردن هارد ديسک داخلي ما است. وقتي که شما برنامه Defrag را بروي هارد ديسک اجرا مي کنيد، آن را پاک کرده و يا باعث تحکيم اطلاعات ذخيره شده مي شود و فضاي بيشتري در دسترس شما قرار ميدهد. براساس اين نظريه، خواب مغز ما را از اتصالات بي فايده و يا شکسته شده ، ارتباطات جديد ايجاد شده و اساسا نگه داشتن همه چيز، پاک مي کند.

4- نظريه درمانگر
چهارمين نظريه مراکز مطالعه خواب، نظريه درمانگر است. دانشمندان بر اين باورند که با استفاده از خواب مي توان به مقابله و يا پردازش احساسات و تجارب دشوار پرداخت، که اين کار باعث ايجاد آرامش دروني و احساس امنيت در ما مي شود.

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه