0

چرا ما خواب ميبينيم؟

انسانها با استفاده از تعاليم کتاب مقدس و بازپروري و يادآوري مجدد روياها، در جستجوي درک آنها بوده اند. تا زماني که ما خواب مي بينيم، مشتاقيم که اين سوال را پاسخ دهيم “چرا ما خواب ميبينيم”. در زمانهاي کهن خواب ها به عنوان يک وحي الهي، پيامي از غيب و يا خبر بد تلقي […]

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه